Onze missie

Op CBS De Parel mogen kinderen zich veilig en geborgen voelen omdat ze weten dat ze uniek en geliefd zijn. Ze worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn en wat ze vinden.

Onze Visie

Op CBS De Parel mogen leerlingen stralen als een parel omdat we hen helpen te ontdekken wie ze zijn als zelfstandige en zelfbewuste personen, zodat ze als goed wereldburger in een democratische samenleving in staat zijn verantwoorde keuzes te maken. Wij helpen ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van cognitieve, creatieve en sociaal- emotionele vaardigheden die nodig zijn voor nu en voor de toekomst. We doen dat vanuit onze kernwaarden christelijke identiteit, kwaliteit en veiligheid.

Professionele leergemeenschap

Wij streven naar een positief werkklimaat, waarbij de doorgaande lijn geborgd is. We vormen met elkaar een professionele leergemeenschap. In een organisatie waar men een professionele cultuur nastreeft is men gericht op:

  • kwaliteit en verbetering van de resultaten. Daartoe worden de kwaliteiten van individuele medewerkers erkend, benoemd en benut. In een professionele cultuur word je aangesproken op je kwaliteiten en neem je besluiten op basis van kwaliteit.
  • samenwerking en er wordt geëxperimenteerd en geleerd.
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van eigen werk.

Didactische visie

Op onze school leveren we kwaliteit. Leerlingen krijgen een breed onderwijsaanbod zodat ze voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We geven onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen en zetten daarbij gevarieerde leermiddelen in. Wij stemmen daarbij ons handelen af op de verschillen tussen leerlingen in leertijd, leerstofaanbod en didactisch handelen. We gaan uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en helpen hen op een ontdekkende manier ervaring te laten opdoen. Daardoor krijgen ze de kans om te ontdekken welke gaven en talenten ze hebben. Wij vinden hierbij het proces net zo belangrijk als het product.

Wij volgen de leerlingen vanaf hun start op onze school middels een leerlingvolgsysteem waarbij we hun cognitieve en sociale vaardigheden goed in beeld kunnen brengen.

De kwaliteitszorg op onze school is van een hoog niveau. Door het geheel aan maatregelen waarmee wij op school werken om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren hebben we de leerlingen goed in beeld. We hebben ons doel bereikt als we kunnen laten zien dat een leerling zich optimaal ontwikkeld heeft tijdens de basisschoolperiode.

Levensbeschouwelijke visie

Alle leerlingen waarvan de ouders onze identiteit respecteren zijn welkom op onze school.

Onze basis is de Bijbel en wij ons laten inspireren door (het geloof in) Jezus Christus. Hij leefde ons de kern van het mens zijn voor: Liefde voor God en voor elkaar. We geven hier uiting aan door het vertellen van Bijbelverhalen, door het leren van christelijke liederen, door te bidden en danken en door christelijke feesten te vieren met muziek, dans en toneel. Vanuit de Bijbelse normen en waarden leren we leerlingen deel te nemen aan de maatschappij. Daarbij leren wij hen respect te hebben voor ieders overtuiging. Voorop staat dat leerlingen mogen weten dat ze uniek en geliefd zijn omdat er een God is die van ze houdt.

Omdat we als team geloven in de Here Jezus kunnen we het voorgaande overbrengen en voorleven zodat leerlingen zien wat dit betekent.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Meer informatie kunt u vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken